Savonia Caravan Oy:n henkilörekisterin rekisteri ja tietosuojaseloste.

            Laadittu 8.3.2021. Päivitetty 8.3.2021

 1. Laillinen peruste tietojen keräämiselle?

Keräämme tietoa käyttäjistämme sopimussuhteen täyttämisen perusteella sekä tietosuojalain (1050/2018) 29 §:n perusteella. Tietosuojalaissa on säädetty henkilötunnuksen käsittelystä vuokraustoiminnassa.

 1. Miksi keräämme tietoa?

Ensisijaisesti keräämme tietoa matkailuautojen vuokrauksien toteuttamista varten. Toiseksi keräämme tietoa käyttäjistä sivuston ylläpidollisten syiden vuoksi. Tietoa kerätään myös sivuston käyttäjäystävällisyyden ja toimintojen kehittämistarkoituksessa.

 1. Mitä tietoa keräämme?

Kerättäviin tietoihin sisältyy asiakkaan henkilötiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä postiosoite.
Lisäksi keräämme asiakkaan matkailuauton vuokraukseen liittyvät tiedot kuten vuokrausajankohta, valittu automalli, auton paikkakunta, valitut lisätuotteet sekä mahdolliset asiakkaan esittämät lisätoiveet.
Järjestelmäämme tallentuu myös asiakkaan ja Savonia Caravanin välinen maksuliikenne.
Tarkastamme asiakkaan luottotiedot maksuhäiriörekisteristä. Asiakkaan luottotietoja ei tallenneta missään muodossa Savonia Caravanin rekisteriin, eikä niitä ladata tai muutoinkaan tallenneta maksuhäiriörekisterin palveluntarjoajan järjestelmän ulkopuolelle.

 1. Mistä keräämme tietoa?

Keräämme tietoja, joita asiakas antaa auton varauksen teon yhteydessä sivustollemme sekä joita mahdollisesti lisätään tai muutetaan vuokrauksen keston yhteydessä olemalla yhteydessä meihin. Keräämme myös tietoa palaute- ja maksuliikennejärjestelmän kautta.
 

 1. Mihin käytämme tietoa?

Tietoja käytetään matkailuauton vuokrauksen toteuttamiseksi, sekä mahdollisten siitä seuranneiden jälkiseurausten hoitamiseen. Joitakin tietoja jää myös lakisääteisten velvollisuuksiemme hoitamista varten kuten esimerkiksi maksutiedot, jotka ovat kirjanpitoaineistoa.

 1. Luovutammeko tietoa?

Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille ilman vuokrauksen tai sen jälkiseurausten hoitamiseen liittyvää syytä. Henkilötietoja voidaan vuokrauksen tai sen jälkiseurausten hoitamiseen liittyen luovuttaa Savonia Caravanin edustajalle, matkailuauton omistajalle, vakuutusyhtiölle tai viranomaisille heidän lakisääteisten tehtävien hoitamista varten.

Osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina tietosuojalaissa (1050/2018) säädetyn mukaisesti.
Tietojen jakaminen voi olla myös tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, sopimusehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

Anonymisoituja tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille osapuolille markkinointiin, mainontaan tai muuhun käyttöön.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Savonia Caravanin henkilörekisteristä ei luovuteta tietoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, muutoin kuin asianomaiselle itselleen tämän tehtyä hyväksytyn tietopyynnön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Omistamme yksin tällä sivustolla kerätyt tiedot. Tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ei myydä, vaihdeta, siirretä tai anneta millekään muulle yritykselle mistään syystä ilman suostumustasi, pois lukien ”Luovutammeko tietoa?” kohdassa ilmoitetut tilanteet tai tapahtuman suorittamiseen, kuten tilauksen toimittamiseen tai häiriön korjaamiseen vaadittavat tiedot.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

 1. Tietojen siirtäminen käyttäjän pyynnöstä̈

Käyttäjällä on henkilöllisyyden luotettavasti todistettuaan oikeus saada hänestä rekisterissä olevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytettävissä̈ olevassa muodossa, siirrettäväksi toiseen palveluun.
Pyynnön tietojen siirtämisestä voi tehdä alla näkyvien yhteystietojen kautta.

 1. Oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä.

Käyttäjä voi henkilöllisyyden luotettavasti todistettuaan tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa, lähettämällä siitä meille tietopyynnön. Pyynnön tietojen tarkastamisesta voi tehdä alla olevien yhteystietojen kautta.

 1. Oikeus vaatia omien rekisteritietojen korjaamista.

Käyttäjä voi vaatia meitä henkilöllisyyden luotettavasti todistettuaan korjaamaan rekisterissä olevia tietoja lähettämällä meille tiedon siitä, mitä tietoja ja millä tavalla niitä tulisi korjata. Joidenkin tietojen korjaaminen voi vaatia tiedon paikkansapitävyyden toteennäyttämisen, kuten henkilötiedot.
Pyynnön tietojen korjaamisesta voi tehdä alla olevien yhteystietojen kautta.

 1. Oikeus omien tietojen poistamiseen

Käyttäjä voi pyytää meitä henkilöllisyytensä luotettavasti todistettuaan poistamaan omat tietonsa rekisteristämme lähettämällä siitä tiedon meille. Tiedot voidaan poistaa siinä laajuudessa ja aikataulussa, kun käynnissä olevan vuokrauksen tai mahdollisten jälkiseurausten ja Savonia Caravanin lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisen aikataulu sen mahdollistaa.
Pyynnön tietojen poistamisesta voi tehdä alla olevien yhteystietojen kautta.

 1. Suostumus muiden tietojen ja muuhun tarkoitukseen keräämiseen

Sopimussuhteen täyttämisen perusteen sekä tietosuojalain 29 §:ssä säädetyn oikeuden lisäksi pyydämme erikseen suotumuksen mahdollisesti kerätessämme tietoa muulla perusteella ja muuhun tarkoitukseen kuten esimerkiksi markkinointiin.

Sopimusuhteen perusteella voimme kuitenkin suorittaa joitakin markkinointitoimenpiteitä kohdistuen asiakkaan käynnissä olevaan vuokraukseen.

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Rekisterinpitäjä: Savonia Caravan Oy Y-tunnus: 2545191-6, Hakekatu 9, 70800 Kuopio.
Sähköposti: info@savoniacaravan.fi

Rekisteristä vastaava henkilö: Tomi Itkonen                              

Sähköposti: info@savoniacaravan.fi